CATHOLIC FOUNDED NURSERY AND CHURCH SCHOOLS

     NAME                                             PARISH                           DISTRICT             
1    Bibaga Church School Mutolere Parish Kisoro District        
2 Bufundi Church School Kishanje Parish Kabale District
3 Buhoma Church School Butogota Parish Kanungu District
4 Burambo Church School Kakore Parish Kabale District
5 Burembo Church School Rwengiri Parish Rukungiri District
6 Butambi Church School Kitanga Parish Kabale District
7 Buziniro Church School Kambuga Parish Kanungu District
8 Hamuko Church School Butogota Parish Kanungu District
9 Ibumbwe Church School Nyamwegabira Parish Kanungu District
10 Igabiro Church School Rubuguri Parish Kisoro District
11 Ihanga Church School Kakore Parish Kabale District
12 Kabisha Church School Kakore Parish Kabale District
13 Kaceenaga Church School Christ the King Parish Kabale District
14 Kahama Church School Kitanga Parish Kabale District
15 Kanyabitara Church School Kakore Parish Kabale District
16 Kashure Church School Kambuga Parish Kanungu District
17 Kengoma Church School Rushoroza Parish Kabale District
18 Kengoma Church School Rwamagaya Parish Rukungiri District
19 Kigunguzo Church School  Kishanje Parish Kabale District
20 Kihengamo Church School  Ndama Parish Rukungiri District
21 Kishayo Church School Nyamwegabira Parish Kanungu District
22 Kiterede Church School Nyamwegabira Parish Kanungu District
23 Kyaburere Church School Rwengiri Parish Rukungiri District
24 Kyenziro Church School Rwengiri Parish Rukungiri District
25 Kyoogo Church School Butogota Parish Kanungu District
26 Kyoogo Church School Kitanga Parish Kabale District
27 Murambo Church School Rwengiri Parish Rukungiri District
28 Mushabwe Church School Bukinda Parish Kabale District
29 Musharara Church School Kakore Parish Kabale District
30 Mutojo Church School Ndama Parish Rukungiri District
31 Mwendo Church School Christ the King Parish Kabale District
32 Ngaasire Church School Christ the King Parish Kabale District
33 Nyabyondo Church School Kambuga Parish Kanungu District
34 Nyakahita Church School Nyamwegabira Parish Kanungu District
35 Nyakariba Church School Kitanga Parish Kabale District
36 Nyakijumba Church School Rushoroza Parish Kabale District
37 Nyakishenyi Parents School Nyakishenyi Parish Rukungiri District
38 Nyamirama Church School Kambuga Parish Kanungu District
39 Rukarakare Church School Rwamagaya Parish Rukungiri District
40 Runyamunyu Church School Rwengiri Parish Rukungiri District
41 Rushebeya Church School Kambuga Parish Kanungu District
42 Rwabashengyera Church School  Kitanga Parish Kabale District
43 Rwamate Church School Christ the King Parish Kabale District
44 Rwamuguri Church School Kakore Parish Kabale District
45 Rwaseyeza Church School Kishanje Parish Kabale District
46 Rwengabi Church School Kambuga Parish Kanungu District
47 Rwengongo Church School Kitanga Parish Kabale District
48 Rwerere Church School Kambuga Parish Kanungu District
49 Rwesingiro Church School Rwengiri Parish Rukungiri District
50 St.Francis, Bihombororwa Church School Nyamwegabira Parish Kanungu District
51 St.John’s Rugyeyo Church School Nyamwegabira Parish Kanungu District

CATHOLIC FOUNDED PRIMARY SCHOOLS IN THEIR RESPECTIVE PARISHES

      RUSHOROZA PARISH
                
1    Kicumbi p/s                
2    St. Maria Goretti p/s                
3    St. Maria Theresa Rushoroza p/s                
5    Katenga p/s                
6    Bukoora p/s                
7    Kacuro p/s                
8    Rubira p/s                
9    Kyanamira p/s                
10   Muyumbu p/s                
11   Bushuro p/s                
12   Kitibya p/s                
13   Kitumba                
14   Bugomora                
15   Kiniogo P/s
                
     CHRIST THE KING              
1    Hakishenyi p/s                
2    Butobere p/s                
3    Kitagyenda                
4    Rugarama mixed                
5    Rutooma p/s                
6    Kacwekano                
7    Bugongi p/s                
8    Muchahi p/s                
9    Rushaki p/s                
10  Rwakayundo                
11  Kagoye                
12  Ruboona p/s                
13  Kagarama p/s                
14  Mugabi p/s                
15  Bishop Asili M.P/s                
16  Nyamiringa                
17  Ngasire

                
      BUKINDA                
1    Kitohwa                
2    Kakatunda p/s                
3    Nyakigugwe p/s                
4    Kyerero p/s                
5    Nyakasiru p/s                
6    Wacheba p/s                
7    Muhanga p/s                
8    Karabwe                
9    Nyakafura                
10  Kyikyenkye p/s
                
      KAMWEZI                
1    Kacucu p/s                
2    Kashekye p/s                
3    Omunkole p/s                
4    Kanyeganyegye
                
      BUHARA                
1    Bugarama p/s                
2    Kagorogoro p/s                
3    Rwene p/s                
4    Nyabyondo p/s                
5    Buhara p/s                
6    Ruboroga p/s
                
      RWANYENA                
1    Rwanyena p/s                
2    Rwaza p/s                
3    Katuna p/s                
4    Karujanga p/s                
5    Butanda p/s                
6    Kisiibo p/s                
7    Rubumba p/s                
8    Kyasano p/s                
9    Kahungye p/s                
10  St. Paul’s Rwanyena p/s                
11  Rushaki Solidali P/s                
12  Little Angels
                
      MAZIBA PARISH                
1    Maziba p/s                
2    Nyanja p/s                
3    Kabanyonyi p/s                
4    Karweru p/s                
5    Omukagana p/s                
6    Kigarama p/s                
7    Kahondo                
8    Omunkiro p/s                
9    Rwambeho                
10  Kyibale p/s
              
      KITANGA PARISH                
1    Hamwaro p/s                
2    Mparo p/s                
3    Bucundura p/s                
4    Rukiga p/s                
5    Kitunga p/s                
6    Kyehinde p/s                
7    Hamunyinya p/s                
8    Nyakariba                
9    Kashambya p/s                
10  Murambi p/s                
11  St. Claria p/s                
12  Kirundwe p/s                
13  Ntaraga p/s                
14  Ngoma ll p/s                
15  Kabira p/s
                
      RUBANDA PARISH                
1    Rubanda mixed p/s                
2    Burimbe p/s                
3    Kiyebe p/s                
4    Bitanwa p/s                
5    Katooma p/s                
6    Burorero p/s                 
7    Ndego p/s                
8    Kishaki p/s                
9    Kabirizi p/s                
10  Rwamugasha p/s                
11  Kashongati l p/s                
12  Nyamasiizi p/s                
13  Nyakatugunda p/s                
14  Mburameizi p/s                
15  Kitojo p/s                
16  Kagogo p/s                
17  Rushaki Solidale
                
      MUKO PARISH                
1    Karengyere p/s                
2    Illemera p/s                
3    Kaara p/s                
4    Kabaya p/s                
5    St. Louis Bishaki p/s                
6    Mukibungo p/s                
7    Kashenyi p/s                
8    Kisekye p/s                
9    Kivunga p/s                
10  Kakangaga p/s                
11  Karambo p/s                
12  Ug. Martyrs Muko p/s                
13  Musharara
                
      KAKORE PARISH                
1    Kibuzigye p/s                
2    Rwamazuru p/s                
3    Ikumba p/s                
4    Kakore p/s                
5    Bukwata p/s                
6    Bunyonyi p/s                
7    Shebeya p/s                
8    Bugiri p/s                
9    igomanda p/s                
10   Kakarisa p/s                
11   Bugarama p/s                
12   Kabisha p/s                
13   Kerere p/s
                
      KISHANJE PARISH                
1    Kishanje p/s                
2    Kashasha p/s                
3    Katiba p/s                
4    Kagorogoro p/s                
5    Hakahumiro p/s                
6    Mukitojo p/s
                
      NYAKIBALE PARISH                
      Government- Aided                
1    Rwenkureijo p/s                
2    Kasheshe p/s                
3    Kanombe p/s                
4    Nyakibale upper p/s                
5    Nyakibale Lower p/s                
6    Nyabihinga p/s                
7    Katojo p/s                
8    Kihumuro p/s                
9    Kashozi p/s                
10  Nyamambo p/s                
11  Katoma p/s                
12  Rwamuhima p/s                
13  Nyakanyinya p/s                
14  Keihumure p/s                
15  Kirehe
                
1    Church Schools                
2    Karunoni p/s                
3    Nyakibale Parents P/s                
9    Private Schools                
1    Buyanja Modern Day and boarding p/s                
2    Nyakibale Parents P/s  

             
      NDAMA PARISH                
      Government Aided p/s                
1    Ndama p/s                
2    Ibumba p/s                
3    Rugyendwa p/s                
4    Rubanga p/s                
5    Kyamutareiga p/s                
6    Rwabigangura p/s                
7    Kabingo

                
     Church Schools                
1   Katojo p/s                
2   Mutojo p/s

                
      Nursary schools.                
1    Fr. Baldo day & Boarding P/s                
2    Ibumba p/s                
3    Little Angels
                
      RUTOOMA PARISHA                
1    Government Aided p/s                
2    Buhunga p/s                
3    Ikuniro p/s                
4    Kakamba p/s                 
5    Kibirizi p/s                
6    Rutooma p/s
                
    NYAKISHENYI PARISH                
    Government - Aided P/S                
1    Rwanyundo p/s                
2    Murama p/s                
3    Katonya p/s                
4    Katojo p/s                
5    Bugandaza p/s                
6    Bikongozo p/s                
7    Kibale p/s                
8    Mabindi p/s                
9    Nyarubale                
10  Nyakishenyi p/s                
11  Kyisya p/s                
12  Ngoma p/s

                
    Nursary schools                
1  Nyakishenyi Parents
                
     NYARUSHANJE PARISH                
     Government- Aided P/S                
1   Nyarushanje p/s                
2   Nyabushenyi p/s                
3   Nyamakukuru p/s                
4   Kamira p/s                
5   Kisiizi p/s                
6   Ngoma P/s                
7   Katunga p/s                
8   Ndago p/s                
9   Kayanga p/s                
10  Kihungye p/s                
11  Karama p/s

                
      Church Schools                
1    Nyarushanje Nursary School                
2    Ngoma C/S
                
     RWENGIRI PARISH                
     Government- Aided P/S                
1    Bikurungu p/s                
2    Kanyankyende p/s                
3    Rwengiri p/s                
4    Nyakitabaata p/s                
7    Rwemiringa p/s                
8    Kazindiro p/s                
9    Kalyamacumu p/s                
10   Karama p/s                
11   Nyanganjara p/s                
12   Rwesigiro p/s
                
     RWAMAGAYA PARISH                
     Government - Aided                
1    Rwamagaya p/s                
2    Rwoya p/s                
3    Rukarakare p/s                
4    Kicwamba p/s                
5    Kafuka p/s                
6    Rweshama p/s  

             
      Church Schools               
1    Rwamagaya Nursary School                
2    Kanyamishekuro P/s                
3    Kebasoni P/S                
4    Katokye p/s                
5    Kengoma p/s    

      CHRIST THE KING PARISH RUKUNGIRI
1    Ruruku P/S                
2    Rushasha P/S                
3    Kahooko P/S                
4    Nyaburondo P/S                
5    Kabwoma P/S                
6    Kabura P/S                
7    Church School                
8    Christ the King N/School                
                    
    KISORO DISTRICT
                
    MUTOLERE PARISH                
    Government Aided p/s                
1    Mutolere p/s                
2    Kanyamahoro p/s                
3    Biizi p/s                
4    Muhanga p/s                
5    Mbuga p/s                
6    Kisagara p/s                
7    Gikoro p/s                
8    Kagano p/s                
9    Murehe p/s                
10   Kagyera p/s                
11   Nyantojo p/s                
12   Nyakabande p/s                
13   Rugo p/s                
14   St. George p/s                
15   Kashigye p/s                
16   Bizega p/s                
                    
       KINANIRA PARISH                
       Government Aided p/s                
1     Kinanira p/s                
2     Nyarutembe p/s                
3     Busengo p/s                
4     Kaburasazi /s                
5     Rwanzu p/s                
6     Kibuga p/s                
7     Nshungwe p/s                
8     Cyabazana p/s                
9     Bushekwe p/s                
10   Kageyo p/s                
11   Kinyababa p/s                
12   Ruseke p/s                
13   Kinaba p/s                
14   Busanani
                
  GISORO PARISH                
    Government Aided p/s                
1    Gisoro p/s                
2    Chihe p/s                
3    Buhayo p/s                
4    Busamba p/s                
5    Katarara p/s                
6    Kabuga p/s
                
     SOOKO PARISH                
     Government Aided p/s                
1    Nango p/s                
2    Giharo p/s                
3    Bukazi p/s                
4    Sooko p/s                
5    Kabere p/s                
6    Nkanda p/s                
7    Gisozi p/s                
8    Nyakabaya p/s                
9    Gasave p/s                
10   Rukongi p/s                
11   Gatabo p/s
                
     RUBUGURI PARISH                
     Government Aided P/S                
1    Rugarambiro p/s                
2    Rubuguri p/s                
3    Gisharu p/s                
4    Rushabara p/s                
5    Nteko p/s                
6    Ntungamo p/s                
7    Rutoma p/s                
8    Igabiro p/s                
9    Suma p/s                
                    
     KANUNGU DISTRICT. 

               
     MAKIRO PARISH                
     Government - Aided P/S                
1    Makiro p/s                
2    Kitunga p/s                
3    Rutugunda p/s                
4    OMumbuga p/s                
5    Kashoshwa p/s                
6    Mushasha p/s                
7    Mpambizo p/s                
8    Kayungwe p/s                
9    Kiziba p/s                
10   Rushebeya p/s                
11   Makanga p/s                
12   Nyamakamba                
13   Kyandago                
14   Kazuru p/s  

             
    Private schools                
1    Kanungu Model p/s                
2    Kabahesi p/s                
3    Mazzoldi P/S                
4    Butagasi n & p/s                
5    Rutooma p/s                
6    Kyamunjuri p/s                
7    Karama p/s                
8    Rurama P/s                
9    Migyera p/s                
10   Kagashe (St. John's)                
11   St. Xavier Preparatory p/s                
12   St. leornad Immorial p/s
                
    BUTOGOTA PARISH                
    Government Aided p/s                
1    Kashenyi p/s                
2    Buhoma p/s                
3    Butogota p/s                
4    Kyeshero p/s                
5    Rutendero p/s                
6    Kakatunda                
7    Nyamirama Twimukye p/s                
8    Bujengwe 

               
      Private schools                
1    Karangara Community P/s                
2    Bwindi Watoto
                
      KAMBUGA PARISH                
      Government - Aided P/S                
1    Zorooma p/s                
2    Nyakasozi p/s                
3    Rwere p/s                
4    Muhumuza p/s                
5    Bugongi p/s                
6    Nyarurambi p/s                
7    Kikombe p/s                
8    Kagashe                
9    Kiringa                
    Private schools                
1    Bright Future p/s                
2    Nyabyondo p/s                
3    Enengo P/s                
4    Rushebeya p/s                
5    Runyeganyegye p/s                
6    Rwere Church school
                
     NYAMWEGABIRA                  
     Government Aided                
1    Bukorwe p/s                
2    Rwenyerere p/s                
3    Nyamigoye p/s                
4    Nyamwegabira p/s                
5    Kashasha p/s                
6    Rushoroza p/s                
7    Katete p/s                
8    Runyinya p/s                
9    Matanda                
10   Bushogye p/s                
11   Nkunda p/s    

            
     Private Schools                
1    St. Francis Bihomborwa                
2    St. John's Kihihi                
3    Karubaizi church school  

      NYAMIRAMA PARISH               
      Government Aided                
1    Kyantuhe p/s                
2    Kagunga P/s                
3    Kaniabizo P/S                
4    Muchogo p/s 

               
      Private P/Schools                
1    Nyamirama Modern p/s                
2    Kigarama P/S                
3    God Cares P/S                
4    Nyabyondo P/S

    RUTENGA PARISH
    Government aided
1  Kinaba p/s
2  Bugoro p/s
3  Rutenga p/s
4  Rukoka p/s
5  Katojo p/s
6  Muramba p/s
7  Kiziba p/s

    Private p/ Schools
1  Bakundaine
2  Mugandu
3  Kinaba community
4  Kinaba New Hope
5  St. Paul Mashenya
6  Kyashamiro                
    
   KARAMBI PARISH
1  Karambi p/s
2  Mburamizi p/s  

    GATETE                
                    
    Gatete p/s                
                    
    Catholic Founded Secondary Schools

1.    Bishop Callist Community School, Karambi
       P. O Box 48,Kanungu

2.    Bishop Comboni College, Kambuga
       P. O Box 2
       Kambuga – Kanungu

3.    Bishop Robert Gay S.S.School, Nyanja
       P. O Box 473, Kabale

4.    Buhara S.S
       P. O Box 578, Kabale

5.    Christ the King Town View College
       P. O. Box 299, Kabale

6.    Immaculate Heart Girls’ S.S.School
       P. O Box 52, Rukungiri

7.    Illemera S.S.School, Muko
       P. O Box 742, Kabale

8.    Kabanyonyi Vocational S.S.School
       P. O Box 188,Kabale

9.    Kabirizi S.S.School, Rubanda
       P. O Box 689,Kabale

10.   Kahondo S.S.School
        P. O Box 396, Kabale

11.   Makiro Hill Girls S.S.School
        P. O Box 25,Kanungu

12.   Muhanga S.S.School
        P. O Box 8,Kisoro

13.    Nyamasiizi Vocational S.S.School
        P. O Box 689, Kabale

14.   San Giovanni S.S.School, Makiro
        P. O Box 74,
        Kanungu

15.    St. Agatha S.S.School, Kakore
         P. O Box 1055
         Kabale

16.    St. Aloysius S.S.School, Kitanga
         P. O Box 1090
         Kabale

17.    St. Andrews S.S.School, Rubanda
         P. O Box 689
         Kabale

18.    St. Augustine S.S.School, Rutenga
         P. O Box 45
         Karuhinda – Kanungu

19.    St. Barnabas S.S.School, Karujanga
         P. O Box 279
         Kabale

20.    St. Charles S.S.School, Kicumbi
         P. O Box 574
         Kabale

21.    St. Charles Lwanga S.S.School, Muko
        P. O Box 742
        Kabale

22.    St. Erminio High Schoool, Rushoroza
        P. O Box 5
        Kihiihi – Kanungu

23.    St. Francis High School, Buhunga
         P. O Box 172
         Rukungiri

24.    St. Francis’ College, Kyanamira
         P. O Box 442
         Kabale


25.    St. George’s S.S.School, Kibuzigye
        P. O Box 262
        Kabale

26.    St. Gerald’s S.S.School, Nyakibale
         P. O Box 74
         Rukungiri

27.    St. Gertrude’s Girls’ S.S.School, Mutolere
         P. O Box 119
         Kisoro

28.    St. Jerome S.S.School, Ndama
        P. O Box 151
        Rukungiri

29.    St. John Baptist’s Memorial School
         P. O Box 43, Rukungiri

30.    St. John’s S.S.School, Ikumba
         P. O Box 27, Kabale

31.    St. John’s S.S.School, Nyakigugwe
         P. O Box 264, Kabale

32.    St. Joseph’s S.S.School, Mparo
         P. O Box 27, Kabale

33.    St. Joseph’s Vocational School, Rubuguri
         P. O Box 212, Kisoro

34.    St. Leo’s S.S.School, Kishanje
         P. O Box 962, Kabale

35.    St. Maria Goretti S.S.S, Rushoroza
         P. O Box 360, Kabale

36.    St. Mark’s S.S.School, Katonya
         P. O Box 2014, Kisiizi – Rukungiri

37.    St. Mark’s Vocational S.S.School, Kamwezi
         P. O Box 204, Kabale

38.    St. Mary’s College, Rushoroza
         P. O Box 135, Kabale

39.    St. Mary’s S.S.School, Ndeego
         P. O Box 689, Kabale

40.    St. Matthias S.S.School, Nyakishenyi
         P. O Box 299, Rukungiri

41.    St. Paul’s S.S.School, Bucundura
         P. O Box 03, Mparo – Kabale  

42.    St. Paul’s S.S.School, Bukinda
         P. O Box 963, Kabale

43.    St. Paul’s S.S.School, Buyanja
         P. O Box 50, Rukungiri

44.    St. Paul’s S.S.School, Mutolere
         P. O Box 12,Kisoro

45.    St. Paul’s S.S.School, Kazindiro
         P. O Box 12, Rukungiri

46.    St. Peter’s S.S.School, Nyarushanje
         P. O Box 2010, Kisiizi – Rukungiri

47.    St. Peter’s S.S.School, Rwanzu
         P. O Box 172,Kisoro

48.    St. Pius S.S.School, Nyamwegabira
         P. O Box 44, Kanungu

49.    St. Raphael S.S.School, Nyakanyinya
         P. O Box 263, Rukungiri

50.    St. Robert’s S.S.School, Rwamagaya
         P. O Box 263, Rukungiri

51.    St. Theresa Girls Vocational S.S.School
         P. O Box 182, Kabale

52.    St. Thomas Aquinas S.S.School, Kashaki
         P. O Box 941,
         Kabale

53.    St. William’s S.S.School, Rwengiri
         P. O Box 12,
         Rukungiri

54.    Town View College, Rutooma
         P.O Box 818,
         Kabale

55.    Trinity College, Butogota
         P. O Box 46,
         Kanungu


       TECHNICAL / VOCATIONAL INSTITUTIONS
1.    Bukinda Vocational Training School
       P. O Box 724,
       Kabale

2.    Kaara Vocational School
       P. O Box 742, Kabale

3.    Maziba Homecraft School
       P. O Box 677Kabale

4.    Ndama Polytechnical School
       P. O Box 151, Rukungiri

5.    Rubanda Technical School
       P. O Box 689, Kabale

6.    Rushasha Polytechnical School
       P. O Box 50, Rukungiri

7.    Rutooma Vocational Training Centre
       P. O Box 40, Rukungiri

8.    Uganda Martyrs’ Polytechnic Institute, Nyarushanje
       P.O.Box 640, Kabale


      TERTIARY INSTITUTIONS

      Uganda Martyrs University, Kabale Centre
      P. O Box 884, Kabale

        

Counter

Quick Contact

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message